سرنوشت

Thursday, February 27, 2003

گ�ته مي‌شود استع�اي دو عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها برنامه‌اي تدوين شده بوده است تا هيأت مذكور منحل شود. اين برنامه با توجه به اينكه هيأت مركزي نظارت با حضور حداقل چهار ن�ر رسميت مي‌يابد درصدد بوده است كه پس از استع�اي اين دو و به دليل رسميت نداشتن هيأت مركزي نظارت، خواهان تعويق انتخابات شوند و به اين ترتيب انتخابات در 9 اس�ند ماه برگزار نشود.

موسي جان‌نثاري و مهدي روغني كه در پرونده ترور حجاريان هر كدام به چند سال زندان محكوم و بعدها ع�و شدند، �عاليت انتخاباتي خود را آغاز كرده‌اند.

نتايج نظرسنجي سه‌شنبه مركز ا�كار سنجي دانشجويان ايران (ايسنا) درباره انتخابات چنين اعلام شد: جامعه آماري 566 ن�ر از شهروندان بالاي 16 سال تهران: 2/40 درصد شهروندان در انتخابات شركت و 8/36 درصد شركت نخواهند كرد و 2/21 درصد هنوز تصميمي در اين باره نگر�ته‌اند. 9/37 درصد از زمان دقيق برگزاري انتخابات اطلاع ندارند و تنها 9/62 درصد زمان برگزاري انتخابات را درست ذكر كرده‌اند. در پاسخ به اين سؤال كه به چه كساني رأي خواهيد داد اكثريت عمده پاسخگويان بالاي 85 درصد به هيچ مورد اشاره نكرده و اعلام كرده‌اند كه هنوز تصميمي در اين باره نگر�ته‌اند. همچنين سايت بازتاب اعلام كرد: مطابق آخرين نظرسنجي‌هاي به عمل آمده( 61) درصد مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند.

رسالت نوشت: يك منبع مطلع نزديك به مح�ل نيروهاي موسوم به ملي - مذهبي گ�ت: طي ه�ته‌هاي گذشته در ميان نيروهاي ملي - مذهبي و نهضت آزادي در خصوص چگونگي حضور در عرصه‌انتخابات شوراها مباحث جدي و چالش برانگيزي وجود داشت. عناصر راديكال مانند عليجاني، تقي رحماني و ورجاوند خواستار عدم حضور نيروهاي اين دو جريان در انتخابات شوراها بودند و معتقدند اگر نيروهاي ملي - مذهبي كمتر از يك ميليون رأي كسب كنند به موقعيت اپوزيسيوني آنها در داخل و خارج از كشور لطمه جدي وارد مي‌شود. ابراهيم يزدي در پاسخ گ�ته است بايد از موقعيت خوبي كه در انتخابات شوراها به وجود آمده و نظارت و اجرا در دست اصلاح‌طلبان قرار دارد است�اده كرده و وارد عرصه‌هاي حكومتي شويم. طي اين روزها رايزني‌هاي �شرده‌اي از سوي جبهه مشاركت درجريان است كه عناصر نهضت آزادي را وادار نمايد با طرح برخي بهانه‌ها و ايجاد مظلوم‌نمايي، وادار به شركت در صحنه انتخابات نمايند تا هم عدم اقبال عمومي باعث خدشه‌دار شدن چهره سياسي ملي - مذهبي‌ها و نهضت آزادي نشود و هم آراي آنها به سوي سبد مشاركتي‌ها روانه شود.
ابراهيم يزدي گ�ت: محا�ظه‌كاران زماني در انتخابات شركت مي‌كنند كه مطمئن باشند مردم به عنوان ابزار قدرت در اختيار آنها هستند. مخال�ان اصلاحات زماني كه ببينند مردم در اختيارشان نيستند به تحريم روي مي‌آورند. يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين انتخابات كمرنگ شدن مرزبندي‌هاي خودي و غيرخودي است. وي تأكيد كرد: حزبي كه تمام امكانات حكومتي و قوي‌ترين رسانه‌ها را دراختيار دارد و منابع مالي بسيار گسترده‌اي در اختيارش هست دليلي براي عدم حضور در انتخابات ندارد.

ه�ته‌‌نامه حريم در مقاله‌اي نوشت: تقريبا از چند ه�ته پيش، حزب مشاركت بيل‌بردهاي تبليغاتي بزرگي را در خيابان‌ها و چهار‌را‌ه‌هاي اصلي شهر تهران نصب نمود كه بر روي آنها شعار «شورا، بنيان دمكراسي» نقش بسته است. تيتر روزنامه «همشهري» از قول آقاي خاتمي در جمع دست‌اندركاران انتخابات شوراها، اين است: شورا بنيان مردم‌سالاري است. يعني اين تيتر دقيقا همان شعار انتخاباتي حزب مشاركت است. منتها به جاي دمكراسي، ترجمه �ارسي آن يعني مردم‌سالاري به كار گر�ته شده است. آيا تكرار اين شعار از سوي رئيس‌جمهور محترم به معناي طر�داري غيرعلني از يك حزب نيست؟ مگر در انتخابات شوراها نبايد مسؤولان به ويژه بلند پايه كشور بي‌طر� باشند؟

ابراهيم‌باي سلامي، مدير مسؤول سابق روزنامه همبستگي در نامه‌اي سر گشاده ضمن انتقاد از مواضع ابراهيم اصغرزاده، دبير كل كنوني حزب همبستگي، آورده است: آقاي اصغرزاده بارها به اين موضوع اعترا� كرده‌اند كه شوراي اول شهر تهران به خاطر حضور ايشان به انحلال رسيده است و اينك نيز مردم تهران بايد نگران باشند كه با آرايي كه به ايشان مي‌دهند ناكارآمدي و انحلال شوراي دوم نيز پيش روست. همبستگي با بيان اينكه برخي دست‌اندركاران مديريت شهري به صورت بي‌رحمانه‌اي به حذ� «جمعي از دانشوران و پژوهشگران امور شهر» با محوريت ابراهيم اصغرزاده از بستر انتخاباتي و منظر ديد مردم همت گمارده‌اند، مي‌نويسد: برخي از گروه‌ها كه تهران را حياط خلوت پدرخواندگان آريستوكرات مي‌دانستند در آستانه شكست �احشي هستند. ضمنا گروه‌هاي ديگر سياسي كه با طرح برخي چهره‌هاي سياسي خود درصدد است�اده از پتانسيل محبوبيت مردمي آنها بودند اينك احساس مي‌كنند كه برنامه‌هايشان جواب نخواهد داد و چنانچه آن چهره‌ها نتوانند در رأس منتخبان مردم قرار گيرند هزينه‌هاي به مراتب شديدتري از انتخابات شوراهاي شهر تهران را پرداخت مي‌كنند. ابراهيم اصغرزاده گ�ت: آنها با من برخوردكردند. الويري به من گ�ت سياستمدار ورشكسته و ملك‌مدني گ�ت هوچي هستم. اما گير من در شورا اين بود كه نمي‌خواستم از آن به عنوان پلكاني براي ترقي خود است�اده كنم. توصيه مي‌كردند پايم را از گليم خود درازتر نكنم. در شهر براساس قواعد و طرح‌هاي ت�صيلي و جامع هر زمين يك كاربري دارد. شهرداري تهران با عبور از اين قاعده و كش� چاه ن�تي به نام مازاد تراكم به گونه‌اي برخورد كرد كه ما حالا با تراكم سيار يا سياه روبرو هستيم. تبديل زمين و مسكن به يك كالاي تجارتي، بزرگترين �اجعه اقتصاد ايران درچهار دهه اخير است. كساني كه در تهران به برج‌سازان مشهور شده‌اند يار غار و ر�يق شهرداري‌چي‌ها هستند و احتياجي به ن�وذ در شوراي شهر نداشتند. بزرگترين و كهنسال‌ترين درختان باغات شمال تهران را به مساعدت كاركنان خائن شهرداري و مديران �اسد در كمترين زمان خشكانده و سوزانده‌اند و كسي جلويشان را نگر�ته است.
�ياض زاهد، عضو شوراي عالي حزب همبستگي با اشاره به شعار حزب كارگزاران در انتخابات شوراها گ�ت: اعلام كرده‌اند تهران را دوباره مي‌سازيم. شما مگر كار تهران را دوباره بسازيد. تمام آسيب‌هاي تهران به سبب آن مديريت اقتدارگراست. از دوره مديريت هاشمي ر�سنجاني كه خودش را رئيس جمهوري بدون پاسخ قلمداد مي‌كرد و مديرانش هر كاري مي‌خواستند مي‌كردند كه نتيجه آن تهراني شد بيمار �يزيكي و معنوي.
رسالت مدعي شد: برخي عناصر ا�راطي حزب مشاركت از شعار تبليغاتي حزب كارگزاران گله‌مند هستند.اين روزنامه نوشت: در جلسه‌اي كه نمايندگان برخي گروه‌هاي جبهه دوم خرداد براي ارزيابي وضعيت حضور مردم در انتخابات تشكيل داده‌بودند يكي از نيروهاي وابسته به حزب مشاركت از تبليغات و شعار حزب كارگزاران كه عبارتي از دبير كل اين حزب را با عنوان تهران را دوباره مي‌سازيم در پوستر تبليغاتي اين حزب درج كرده است گله كرده و گ�ته كارگزاران با اين شعار و عكس تمامي عملكرد و اقدامات اصلاح‌طلبان در پنج سال گذشته را زير سؤال برده و به طور غيرمستقيم به مردم القا كرده‌اند كه اصلاح‌طلبان در سال‌هاي گذشته نه تنها تهران رانساخته و بلكه آن را خراب كرده‌اند.گ�ته مي‌شود در اين جلسه ميان رابط حزب كارگزاران با ا�راد نزديك به مشاركت مشاجره ل�ظي رخ داده كه منجر به تغيير رابط كارگزاران در جلسه شوراي هماهنگي گروه‌هاي جبهه دوم خرداد شده است.يادآور مي‌شود در جلسات حزب كارگزاران مطرح شده در صورتي كه كانديداهاي اين حزب در انتخابات مو�ق به كسب اكثريت در شوراي شهرتهران شوند قصد دارند غلامحسين كرباسچي را به عنوان شهردار تهران معر�ي كنند.
روزنامه همشهري آگهي‌اي را به چاپ رسانده كه غلامحسين كرباسچي، شهردار اسبق تهران در آن در كنار تصوير خود نامه‌اي را به خط خود خطاب به شهروندان تهراني نوشته است. كرباسچي در اين نامه آورده است: دوستاني از همكاران سابق اين جانب كه سوابق تلاششان در تهران بنا به قضاوت و داوري شما ا�تخارآميز و به يادماندني است، با هميت و تلاش سرور عزيزم جناب مهندس آشوري گردهم آمده‌اند كه بتوانند دوباره سر و ساماني به موقعيت تهران ببخشند. به دور از هر گونه جنجال و جدال و �ارغ از همه بدگويي‌ها و بدخواهي‌ها، براي اصلاح و حيثيت شهرمان در انتخابات شوراي شهر به اين عزيزان رأي مي‌دهيم. آرزو بر جوانان عيب نيست!

                                            

Tuesday, February 25, 2003

شعار يكي از ائتلا� هاي شركت كننده در انتخابات چنين است : جاي مردان سياست بنشانيم درخت تا هوا تازه شود. در اين صورت جمله مرحوم مدرس را به صورت زير بايد تغيير داد : سياست ما عين زراعت ماست . (زراعت ما ميتواند ديمي باشد)

مهدي روغني و موسي جان نثاري دو تن از ضاربان سعيد حجاريان براي انتخابات شوراي شهر تهران ثبت نام نموده و صلاحيت آنها نيز توسط هياتهاي اجرايي به تاييد رسيده است و سعيد عسگر نيز به دليل نداشتن كارت پايان خدمت از ثبت نام انتخابات انصرا� داد. علاوه بر اين نام رسول خادم(قهرمان كشتي) ، نيك آهنگ كوثر(كاريكاتوريست) ، حسن عابديني (مسئول سابق باشگاه پرسپوليس) نيز در بين كانديداهاي شوراي شهر خودنمايي مي كند . برخي از كانديداهاي شوراي شهر تهران در تبليغات خود از جملات طنزآميز برخي از سريالهاي تلويزيوني است�اده كرده اند. از جمله، عابديني، رسول خادم و حسين زمان(خواننده) در پوستر مشتركي كه منتشر كرده اند نوشته اند: اين چند ن�ر چيكاره بيدن؟
( يك نكته : اين عزيزان با چه انگيزه اي قصد حضور در شوراي شهر را دارند؟
تاريخ : گويند نيوتن وقتي در اوج شهرت بود در انتخابات مجلس انگلستان شركت كرد و با توجه به شهرتش به مجلس راه يا�ت . اما او در طول مدت چند سالي كه در حضور داشت تنها يك بار وقتي كه بيمار بود و پنجره سالن باز بود گ�ت : لط�ا پنجره را ببنديد . او در مجلس تنها همين يك جمله را ادا كرد تا از حقوق ملتش د�اع كند.)

براساس نظرسنجي مركز ا�كار سنجي دانشجويان ايران (ايسپا) كه در تاريخ اول اس�ند انجام شده،4/43 درصد شهروندان تهراني در انتخابات شوراها شركت خواهند كرد، 5/26 درصد شهروندان اعلام كردهاند كه در اين انتخابات شركت نخواهند كرد و 9/28 درصد نيز هنوز تصميمي در اين باره نگر�تهاند.
همچنين سايت «بازتاب»، علاوه بر نظرسنجي اينترنتي در مورد انتخابات شوراها، حوالي ظهر امروز، نظرسنجي حضوري را در چهار گذرگاه پرتردد شهر تهران در مورد شركت در انتخابات شوراها برگزار كرد.
در اين نظرسنجي حدود 1000 تن از شهروندان تهراني مورد پرسش قرار گر�تند كه حدود 300 ن�ر از پاسخ دادن در مورد شوراها امتناع كردند و از ميان 700 پاسخ ارايه شده، 2/61 درصد پاسخ دهندگان اعلام كردند در انتخابات شوراها شركت نمي كنند و 7/15 درصد پاسخ دهندگان گ�تند به تل�يقي از ليست هاي مختل� رأي خواهند داد. كساني كه به ليست غيرسياسي رأي مي دهند نيز 7/14 درصد پاسخ دهندگان را تشكيل مي دهند و شهرونداني كه ليست يك گروه سياسي را انتخاب مي كنند تنها 7/8 درصد پاسخ دهندگان هستند. 60 درصد پاسخ دهندگان سطح تحصيلات خود را ديپلم به بالا عنوان كرده اند. گ�تني است در نظرسنجي اينترنتي «بازتاب» تا ساعت 15 امروز از 488 پاسخ رسيده 63 درصد پاسخ دهندگان، گزينه عدم شركت در انتخابات شوراها را برگزيده اند، 14 درصد ليست هاي تل�يقي، 12 درصد از ا�راد غيرسياسي و 11 درصد يك ليست سياسي را انتخاب كرده اند. كارشناس آمار «بازتاب» گ�ت: با توجه به نتايج اين نظرسنجي و كساني كه از پاسخگويي د رمورد شوراها اجتناب كرده اند، ميزان اقبال عمومي نسبت به شركت در انتخابات شوراها در حال حاضر حداكثر 25 درصد تخمين زده مي شود.

نهضت آزادي ايران با عنوان ياران طالقاني، بازرگاني و سحابي، ليست انتخاباتي خود را در روزنامه هاي ياس نو، مردمسالاري، توسعه و همبستگي درج نموده است. كانديداهاي مورد حمايت نهضت آزادي عبارتند از: ابوال�ضل بازرگان، محمدحسين بنياسدي، غلامعباس توسلي، محمدتوسلي حجتي، مجيد حكيمي، امير خرم، حسن �ريد اعلم، خسرو منصوريان، مصط�ي ايزدي، �ريبا داوودي مهاجر تهراني، عليرضا رجايي، سعيد رضوي �قيه، لطي� ص�ري، طاهره علائي طالقاني و محمدجواد مظ�ر.
انتخاب (5/13) مدعي شد: د�تر تحكيم وحدت (طي� علامه) تهديد كرده است در صورت عدم حذ� نام سعيد رضوي �قيه از ليست نهضت آزادي در انتخابات شوراها در پايان ه�ته جاري بيانيهاي را عليه اين تشكل صادر خواهد كرد. گ�ته ميشود د�تر تحكيم در نشست سالانه خود، ممنوعيت حضور اعضاي شوراي مركزي تحكيم در انتخابات شوراها را به تصويب رسانده است. يك عضو �راكسيون تحكيم وحدت مجلس، حضور اعضاي شوراي مركزي تحكيم در انتخابات را يك آ�ت براي اين تشكل دانسته است. وي با بيان اينكه تحكيم از قبل اعلام كرده بود كه الگو احزاب اقدام به قرار دادن داوطلبان عضو شوراي مركزي در ليست خود كنند، عليه آنان بيانيه صادر خواهد كرد، گ�ت: بر اين اساس مشاركت و ساير احزاب از قرار دادن نام عطري و رضوي�قيه در ليست خودداري كردند، اما نهضت آزادي مصوبه تحكيم را رعايت نكرده است.

ائتلا� سبز، كه با شعار «تهران؛ آينده مشترك ما»، در انتخابات شركت كرده است پوستر تبليغاتي خود را با كاريكاتورها نيك آهنگ كوثر طراحي كرده است. همچنين قرار است ابراهيم نبوي زندگينامه نامزدهاي اين ائتلا� را تدوين كند. نامزدهاي مورد حمايت اين ائتلا� عبارتند از: ابراهيم اصغرزاده، محمد تقوي، مصط�ي تاجزاده، محسن قمصري، محمدرضا بهزاديان، نيك آهنگ كوثر، عيسي سحرخيز، اميد معماريان، مرتضي لط�ي، عبدالرضا احمدي خميني، بهروز گتميري، حسن عابديني، احمد حكيميپور، مهدي كاوه و �ياض زاهد.

روزنامه جمهوري اسلامي (4/12) نوشت: تبليغات دومين دوره انتخابات شوراها در بعضي مناطق، به شدت انحرا�ي شده است. در كرمانشاه يكي از كانديداهاي شوراي شهر با تبليغات خود، همه چيز را به باد تمسخر گر�ته است بخشي از شعارهاي تبليغاتي اين كانديدا چنين است: 1- حذ� و نابودي اداره اجرائيات شهرداري، 2- حذ� كامل كميسيون 100 شهرداري، 3- ساخت يك خيابان دو طبقه در وسط شهر، 4- ساخت دهها دستشويي! در شهر جهت ر�اه حال مردم، 5- آس�الت خيابان رشيدي - جع�رآباد و بالعكس! (يعني دوبار)، 6- اهداي هزار توپ �وتبال به مردم، 7- نصب دكه هاي �روش بليط مترو براي اشتغال زايي جوانان (در كرمانشاه بدون مترو)، 8- عزل �وري شهرداري سابق و برخورد با اطرا�يان و دار و دسته وي و 9- تأسيس شهر جديد براي كاهش ترا�يك.
شنيده شده است كه يكي از كانديداهاي شوراي شهر در قزوين از شيوه تبليغاتي مت�اوتي براي جذب آرا است�اده كرده است. كانديداي مورد نظر كه صاحب يكي از آرايشگاه هاي زنانه معرو� قزوين است، با است�اده از پوششي مت�اوت، آرايش شديد و لباس هاي جذاب، در محا�ل و ميهماني ها و سطح شهر حضور پيدا كرده ونسبت به �عاليت هاي تبليغاتي اقدام مي كند. هنوز از ميزان محبوبيت و امكان مو�قيت اين خانم،در انتخابات شوراي شهر خبري نرسيده است.

طرح منع شكنجه در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است. شوراي نگهبان به ماده يك طرح كه مصاديق شكنجه در آن برشمرده شده است، ايراد گر�ته و گ�ته است: حبس ان�رادي - چشمبندزدن - ملاقات نداشتن و ... در صورتي كه قاضي بدون نيت شكنجه حكم آن را صادر كند از مصاديق شكنجه نيست.
قوه قضائيه را تعطيل كنيد : صبح دوكوهه در آخرين شماره خود نوشت: طبق آخرين اخبار منتشر شده عدهاي براي بازگرداندن غلامحسين كرباسچي بر سر مسؤوليت قبلي خود در شهرداري تهران وارد عمل شده و زمينه را براي درخواست ع�و نامبرده چيدهاند و حتي يكي از روزنامهها نوشته است كه پدر معنوي كارگزاران [بخوانيد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آقاي هاشمي ر�سنجاني] اقداماتي را نيز در اين خصوص انجام داده است. اين چه مصلحتي است كه جوانان بزهكاري را كه به علت شرايط نامناسب و ناهنجار اجتماعي به شرارت كشيده شدهاند را وارونه سوار الاغ ميكنيم و با تابلويي به گردن در شهر ميچرخانيم اما راشيان و مترشيان پرونده شهرام جزايري را به مردم معر�ي نميكنيم. آيا آبرو �قط براي مسؤولاني خوب است كه در پوشش آن ميخواهند به سوءاست�ادههاي خود ادامه دهند؟ در ادامه اين يادداشت آمده است: آيا بهتر نيست با اين روند، پول بيتالمال را بيشتر از اين صر� دستگاه عريض و طويل قوه قضائيه و سازمان بازرسي و ... نكنيم و ... رسماً انحلال قوه قضائيه را اعلام كنيم و يا اينكه حالا كه همه جريانات سياسي نمايندهاي در مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند، به جرم مسؤولان و منسوبان آنها در مجمع تشخيص مصلحت و يا حداكثر در يك شوراي حل اختلا� رسيدگي كنيم و چشمانمان را برروي اين سخن شيرين ببنديم كه حكومت به ك�ر ميماند ولي به ظلم نميماند. به راستي اين كدام مصلحت است كه هيچ قدرتمندي در اين مملكت نبايد محكوم شود و يا اگر محكوم شد بايد ع�و شود! اين يادداشت ا�زود: هيچ چيز براي يك نظام سياسي خطرناكتر از اين نيست كه مشروعيت قوه قضائيه و احكام صادره از آن از بين برود كه در آن صورت خواهيد ديد سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و كرباسچي كه هيچ، زماني نيك پي هم به مسند شهرداري تهران بازخواهد گشت!

پيشنهاد زم براي «روز عشق» : رئيس سازمان �رهنگي، هنري شهرداري تهران گ�ت: روز چهاردهم �وريه، سالروز شهادت قديس مسيحي به نام والنتاين كه به «روز والنتاين» معرو� بوده و در غرب، روز بزرگداشت عشق و محبت است، توسط اقشاري از جوانان ايراني تبعيت و برگزار شد. زم ا�زود: عمل جوانان، در پي �قدان نقطه مشابه در الگوهاي ارزش ملي - ديني براي پاسخ به يكي از طبيعيترين نيازهاي بشري به نام عشق و دوستي، صورت ميگيرد. وي ا�زود: پيشنهاد من اين است كه سومين جمعهماه محرم هر سال كه مصاد� با سالروز ازدواج دخت گرامي پيامبر است، به عنوان روز عشق و دوستي، نامگذاري شود.


                                            

Sunday, February 23, 2003

خدمت كليه دوستاني كه به هر طريق به اينجا آمدند عرض سلام و ادب داشته و ازعزيزاني كه اين وبلاگ را به سايرين معر�ي كردند ، ممنون هستم. همچنين از دوست عزيزكه اين �ضا را در اختيار من قرار دادند ، بسيار متشكرم .
در ابتدا لازم است اين نكته را متذكر شوم كه اين وبلاگ به طور موقت �عال است و به احتمالا يك ه�ته بعد از انتخابات شوراها تعطيل خواهد شد . اما در آغاز انتخابات بعدي و يا در مواردي كه كشورمان مراحل حساس سياسي را پشت سر مي‌گذارد ، بارديگر به �عاليت خواهد پرداخت .
با توجه به اينكه در روز جمعه‌اي كه پيش رو داريم انتخابات شوراها برگذار مي‌گردد، در صدد هستم با ايجاد محيطي براي تبادل نظر، نظر و تصميم دوستان را راجب شركت در اين انتخابات جويا شوم . همچنين سوالاتي برايم پيش آمده كه باعث شده به دنبال جواب آنها مزاحم شما شوم . آن سوالها اينست : آيا بايد در انتخابات شركت كرد ؟ و در صورتي كه بخواهيم در انتخابات شركت كنيم بهتراست به كدام گروه راي داهيم؟ البته شايد راي دادن به گروه از نظر شما مناسب نباشد . من هم با شما موا�قم ، اما راي دادن به ا�راد نيز چيزي جز راي به گروه متبوع آن ا�راد نيست . ازطر�ي به نظر بسياري از صاحب نظران راي بايد به برنامه هاي قابل تحقق گروهها باشد .
بهترين راه براي آنكه نظر خود را به اطلاع ساير دوستان برسانيد و مرا در يا�تن جواب سوالم ياري دهيد ، شركت در نظرخواهي اين وبلاگ مي‌باشد . خواهش من اين است كه تنهايك بار نظر خود را اعمال كنيد تا بتوان با توجه به ميزان آراي كسب شده ، به آماري حقيقي‌تر دست يا�ت.
البته ذكر يك نكته ضروريست كه من به هيچ عنوان �كر نمي‌كنم آنچه اكثريت دارد هميشه بهترين است با اينكه در اكثر مواقع چنين بوده . همچنين به سيستم‌هاي قيم مابانه نيزاعتقاد ندارم . با اين حال راي و نظر دوستان را بهترين راه حل براي پيدا كردن سوال خويش ميدانم زيرا مشورت با ديگران را بهترين راه براي اتخاذ تصميم در هر حالتي ميدانم .